Leszek Bubel
Redaktor naczelny  tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Prezes Zarządu Fundacji Paragraf
ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
tel. 516 219 698
Konto: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076
NIP: 9522125490

Warszawa, dnia 14.01.2020 r.
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa

dotyczy sprawy sygn.: S 72.2019.Zk
Szanowni Państwo,
W dniu 09.05.2019r. złożyłem do Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zawiadomienie o popełnieniu przez adwokata Andrzeja Orlińskiego zbrodni komunistycznej, który działając jako
prokurator wojskowy stosował przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci
dekretu z 12.12.1981r. ,,o ochronie państwa i bezpieczeństwa publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego” i na podstawie tego aktu prowadził między innymi postępowanie śledcze przeciwko Grażynie Różańskiej podejrzanej o popełnienie
przestępstwa z art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981r.
polegającego na rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości mogących wywołać
niepokój publiczny w ten sposób, że przepisane przez siebie wierszowane pismo pt ,,List do Generała” zawierające takie wiadomości przekazała Andrzejowi Rakoczemu.
W odpowiedzi na w/o zawiadomienie otrzymałem pismo Instytutu Pamięci
Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie z dnia 22.06.2019r. informującego mnie o wszczęciu śledztwa S 72.2019.Zk w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu władzy przez funkcjonariuszy państwa
komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności w okresie od
21.01.1982r. do 18.02.1982r. Grażyny Różańskiej, ze wskazaniem że czyn ten
związany był ze stosowaniem represji wobec osób pozostających w opozycji do panującego wówczas ustroju politycznego tj. o przestępstwo z art. 189§ 2 k.k. w zb. z art. 231§1 k.k. w zw. z art. 11§ 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z

18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz.U. nr 155 poz. 1016 z późn. zm.).
W związku z powyższym, jako składający zawiadomienie o przestępstwie, ale
też mając na uwadze treść norm ustawy Prawo prasowe- art. 11 ust. 1 w zw. z art. 4, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Na jakim etapie znajduję się postępowanie w sprawie z mojego
zawiadomienia o możliwości popełnienia przez adw. Andrzeja Orlińskiego
zbrodni komunistycznej;
2. Czy adw. Andrzej Orliński lub inne osoby z Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie np. wicedziekan adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
wywierały wpływ na sposób procedowania przez Oddziałową Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w sprawie
sygn. S 72.2019.Zk. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie jakie to były naciski i
przez kogo stosowane.
3. W związku z treścią pytania drugiego – proszę o wskazanie dlaczego do chwili
obecnej nie zostałem poinformowany o stanie sprawy.
Niezależnie od powyższego, powołując się na w/w przepisy ustawy Prawo prasowe, wnoszę o udostępnienie mi akt niniejszego postępowania celem zapoznania się z
nimi i wykonania z nich fotokopii. Proszę w tym zakresie mieć na względzie fakt, iż
jestem dziennikarzem śledczym z 30-letnim doświadczeniem oraz wydawcą kilku
tytułów prasowych, w tym tygodnika ,, Tylko Polska”, którego jestem jednocześnie
redaktorem naczelnym.

Prezes Fundacji Paragraf
Redaktor naczelny Tygodnika ,,Tylko Polska”
Leszek Bubel

Do wiadomości:
Okręgowa Rada Adwokacka
w Warszawie
al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa