PYTANIA PRASOWE DO WŁADZ ADWOKATURY

Leszek Bubel
redaktor naczelny tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Prezes Zarządu Fundacji Paragraf
Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
tel. 516 219 698

Adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. czy kiedykolwiek publicznie przedstawiała Pani siebie jako pomysłodawczynię i twórczynię Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej?
 2. jakie działania podjęła Pani, korzystając z pozycji wicedziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez Panią praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ  i przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 3. czy kiedykolwiek wydawała Pani polecenia nękania adwokat dr przez piony dyscyplinarne Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Katowicach w akcie odwetu za zdemaskowanie Pani zabiegów mających na celu zatuszowanie działań opisanych w punkcie 2?
 4. czy kiedykolwiek wykorzystywała Pani innych członków samorządu adwokackiego, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach (np. Dziekana Romana Kusz) i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (np. Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego) do tego, by zdyskredytować mnie lub adwokat dr w sporze o naruszenie praw autorskich?
 5. czy jest zgodne z etyką adwokacką, żeby Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego, którą to funkcję sprawowała Pani gdy Prezesem Sądu Dyscyplinarnego był adw. Grzegorz Majewski, afiszował się publicznie z poglądami o charakterze skrajnie lewackim, które głosiła Pan w ramach Zespołu ds. Kobiet przy NRA – na Kongresach Kobiet, jako członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, czy sympatyczna ruchu Obywatele RP?
 1. jak powyższa publiczna działalność o zabarwieniu skrajnym, prowadzona pod auspicjami korporacji adwokackiej, ma się do bezstronności, która winna być atrybutem sędziów dyscyplinarnych, zwłaszcza Wiceprezesa Sądu Dyscyplinarnego?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez Panią moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

 

Redaktor naczelny tygodnika

Tylko Polska

Leszek Bubel

 

 

 

Adwokat Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Świętojerska 16
 00-202 Warszawa

                                                        

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. Czy współpracował pan adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. Czy w czasie sprawowania funkcji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej przez Andrzeja Zwarę sprzyjał Pan powołaniu Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA, zgodnie z projektem rekomendowanym przez adwokat dr?
 3. Czy przekazywał Pan Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzejowi Zwarze informację dotyczące projektu promowanego przez adwokat dr a dotyczącego powołania Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA.
 4. Czy swoje poparcie do projektu opisanego w punkcie 2 wycofał Pan po uzyskaniu wiedzy o jego bezprawnym przejęciu przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską?
 5. Czy podejmował Pan jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 6. Czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?
 7. Czy miał Pan świadomość, że projekt powołania Zespołu ds. Kobiet to efekt plagiatu projektu promowanego przez  inną adwokat?
 8. Czy wiadomo Panu, by w ramach samorządu adwokackiego, w tym na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej, wydawano polecenia nękania adwokat dr przez piony dyscyplinarne Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Katowicach w akcie odwetu za zdemaskowanie zabiegów adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej opisanych w punkcie 5?
 9. Czy wiadomo Panu, by adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wykorzystywała innych członków samorządu adwokackiego, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach (np. Dziekana Romana Kusz) i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (np. Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego) do tego, by zdyskredytować mnie lub adwokat dr w sporze o naruszenie praw autorskich?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

Powyższe pytania maja nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

 

Adwokat Andrzej Orliński

                                                         Wicedziekan Okręgowej

                                                         Rady Adwokackiej w Warszawie

                                                        Al. Ujazdowskie 49

                                                         00-536 Warszawa

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 1. czy współpracował Pan formalnie lub nieformalnie z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA/Koła Kobiet Adwokatów przy ORA w Warszawie  według pomysł i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. czy w ramach warszawskiej Izby Adwokackiej – jej pionu dyscyplinarnego – wydano polecenie wykorzystywania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej choroby nowotworowej adwokat dr, by ułatwić jej wyeliminowanie z zawodu?
 3. czy podejmował Pan jakiekolwiek działania by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej/Koła Kobiet Adwokatów przy ORA w Warszawie to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie/  PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 4. czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA?
 5. czy próbował Pan szczuć na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokat dr?
 6. czy próbował Pan zdyskredytować adwokat dr w odwecie za świadczenie pomocy prawnej Gminie Wyznaniowej Starozakonnych w RP i samemu jej Przewodniczącemu Bolesławowi Szenicerowi?
 7. czy był Pan inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia Tajnej Rady Żydowskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie?
 8. od kiedy jest Pan członkiem Tajnej Rady Żydowskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie?
 9. czy jako wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie dopuszczał się Pan aktów dyskryminacji wobec adwokat dr ze względu na jej odmienna od Pańskiej religijność, konserwatywne poglądy polityczne i społeczne bądź słowiańską fizjonomię?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

Powyższe pytania maja nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w katowickim, warszawskim, wielkopolskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

Adwokat Andrzej Zwara

                                                         członek Naczelnej Rady Adwokackiej
Świętojerska 16

          00-202 Warszawa

                                                        

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. Czy współpracował pan adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. Czy w czasie sprawowania funkcji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej sprzyjał Pan powołaniu Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA, zgodnie z projektem rekomendowanym przez adwokat dr, o którym wiedzę powziął Pan od swojego ówczesnego  Zastępcy, Wiceprezesa NRA – adwokata Jacka Treli?
 3. Czy swoje poparcie do projektu opisanego w punkcie 2 wycofał Pan po uzyskaniu wiedzy o jego bezprawnym przejęciu przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską?
 4. Czy podejmował Pan jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 5. Czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?
 6. W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie 5, z jakiego powodu na posiedzeniu prezydium NRA, które odbyło się ok. 14 czerwca 2014 r., na którym został powołany Zespół ds. Kobiet przy NRA z adw. Katarzyną Gajowniczek – Pruszyńską jako przewodniczącą,  zataił  Pan fakt istnienia mojego projektu powołania Komisji Kobiet Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mając wiedze o jego złożeniu?
 7. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 5, proszę o wskazanie, czy miał Pan świadomość, że projekt powołania Zespołu ds. Kobiet to efekt plagiatu projektu promowanego przez  inną adwokat?
 8. Czy wiadomo Panu, by w ramach samorządu adwokackiego, w tym na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej, wydawano polecenia nękania adwokat dr przez piony dyscyplinarne Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Katowicach w akcie odwetu za zdemaskowanie zabiegów adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej opisanych w punkcie 4?
 9. Czy wiadomo Panu, by adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wykorzystywała innych członków samorządu adwokackiego, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach (np. Dziekana Romana Kusz) i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (np. Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego) do tego, by zdyskredytować mnie lub adwokat dr w sporze o naruszenie praw autorskich?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

Powyższe pytania maja nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

Adwokat Natalia Klima-Piotrowska

                                                         Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

                                                         Izby Adwokackiej w Katowicach
Gliwicka 17

                                                          40-079 Katowice

                                                       

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 1. czy współpracowała Pan z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA/Koła Kobiet przy ORA w Warszawie według pomysłu i koncepcji promowanych przez inną Adwokat dr prawa?
 2. czy podejmowała Pani jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji adwokat Iwonie Zielinko.
 3. czy wiadomo Pani, by w ramach samorządu adwokackiego, w tym na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej, wydawano polecenia nękania adwokat dr przez piony dyscyplinarne Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Katowicach w akcie odwetu za zdemaskowanie zabiegów adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej opisanych w punkcie 2?
 4. czy wiadomo Pani, by adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wykorzystywała innych członków samorządu adwokackiego, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach (np. Panią, Dziekana Romana Kusz) i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (np.  Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego) do tego, by zdyskredytować mnie lub adwokat dr, by pozbawić adwokat dr poważnego traktowania w sporze o naruszenie praw autorskich?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy ORA w Warszawie i przy NRA.

Adwokat Jakub Jacyna

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                                                   w Warszawie
Ujazdowskie 49

                                                                                 00-536 Warszawa

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. czy współpracował pan formalnie lub nieformalnie z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. czy Warszawska Izba Adwokacka, a zarazem Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wykonują nieformalne zlecenia pognębienia adwokat dr w postępowaniu dyscyplinarnym?
 3. czy w ramach Warszawskiej Izby Adwokackiej – jej pionu dyscyplinarnego – wydano polecenie wykorzystywania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej choroby nowotworowej adwokat dr, by wyeliminować ją z zawodu.
 4. czy podejmował Pan jakiekolwiek działania by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 5. czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

Adwokat Dominika Stępińska-Duch

                                                         Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

                                                        Al. Ujazdowskie 49

                                                         00-536 Warszawa

                                                       

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. czy współpracowała Pan z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA/Koła Kobiet przy ORA w Warszawie według pomysłu i koncepcji promowanych przez inną Adwokat dr prawa?
 2. czy podejmowała Pani jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji adwokat Iwonie Zielinko.
 3. dlaczego mimo odbycia spotkania z adwokat dr w sprawie powołania Komisji Kobiet Adwokatów przy ORA i przy NRA w Warszawie, mając świadomość, że adwokat dr jako pierwsza promowała i rekomendowała powołanie takiej komisji, przedstawiała Pani adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską  jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet – będącego plagiatem projektu Komisji Kobiet Adwokatów przy ORA w Warszawie i przy NRA?
 4. czy wiadomo Pani, by w ramach samorządu adwokackiego, w tym na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej, wydawano polecenia nękania adwokat dr przez piony dyscyplinarne Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Katowicach w akcie odwetu za zdemaskowanie zabiegów adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej opisanych w punkcie 2?
 5. czy wiadomo Pani, by adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wykorzystywała innych członków samorządu adwokackiego, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach (np. Dziekana Romana Kusz) i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (np. Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego) do tego, by zdyskredytować mnie lub adwokat dr, by pozbawić adwokat dr poważnego traktowania w sporze o naruszenie praw autorskich?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy ORA w Warszawie i przy NRA.

Adwokat Rafał Dębowski

         członek Prezydium Naczelnej Rady    Adwokackiej

         Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej
Świętojerska 16

                                                         00-202 Warszawa

                                                        

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. Czy współpracował pan adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. Czy swoje poparcie do projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów promowanego przez adwokat dr wycofał Pan po uzyskaniu wiedzy o jego bezprawnym przejęciu przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską?
 3. Czy podejmował Pan jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu Ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 4. Czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?
 5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 3 i 4 proszę o odpowiedź na pytanie czy robił Pan to na polecenie adwokata Jacka Treli?
 6. Z jakiego powodu na posiedzeniu prezydium NRA, które odbyło się ok. 14 czerwca 2014 r., na którym został powołany Zespół ds. Kobiet przy NRA z adw. Katarzyną Gajowniczek – Pruszyńską jako przewodniczącą, zataił  Pan fakt istnienia mojego projektu powołania Komisji Kobiet Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mając wiedze o jego złożeniu przez inna adwokat?
 7. Czy wiadomo Panu, by w ramach samorządu adwokackiego, w tym na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej, wydawano polecenia nękania adwokat dr przez piony dyscyplinarne Wielkopolskiej Izby Adwokackiej i Izby Adwokackiej w Katowicach w akcie odwetu za zdemaskowanie zabiegów adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej opisanych w punkcie 3.
 8. Czy wiadomo Panu, by adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wykorzystywała innych członków samorządu adwokackiego, w tym Izby Adwokackiej w Katowicach (np. Dziekana Romana Kusz) i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (np. Dziekana prof. dr hab. Macieja Gutowskiego) do tego by zdyskredytować mnie lub adwokat dr, by pozbawić adwokat dr poważnego traktowania w sporze o naruszenie praw autorskich?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w warszawskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

Adwokat Mikołaj Pietrzak

                                                         Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                         w Warszawie
Ujazdowskie 49

                                                         00-536 Warszawa

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. czy współpracował pan formalnie lub nieformalnie z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu                                         i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. czy Warszawska Izba Adwokacka, a zarazem Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wykonują nieformalne zlecenia pognębienia adwokat dr w postępowaniu dyscyplinarnym?
 3. czy w ramach Warszawskiej Izby Adwokackiej – jej pionu dyscyplinarnego – wydano polecenie wykorzystywania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej choroby nowotworowej adwokat dr, by wyeliminować ją z zawodu.
 4. czy podejmował Pan jakiekolwiek działania by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 5. czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?
 6. czy sprawując funkcje Dziekana, która w tradycji adwokackiej oznacza właściwie nieograniczoną władzę, będzie Pan w dalszym ciągu pozwalał na wykorzystywanie struktur dyscyplinarnych warszawskiej adwokatury do zaszczuwania adwokatów z powodu odmiennej od preferowanej przez władze adwokatury religijności, poglądów politycznych czy społecznych,  fizjonomii bądź  świadczenia pomocy prawnej osobie tak – wedle Waszej percepcji – kontrowersyjnej jak ja? Czy będzie się Pan nadal biernie temu przyglądał?

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w katowickim, warszawskim, wielkopolskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

Adwokat Prof. dr hab. Maciej Gutowski

                                                         Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                         w Poznaniu
Konopnickiej 15

                                                         60-771 Poznań

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. czy współpracował Pan formalnie lub nieformalnie z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu                                         i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. czy Wielkopolska Izba Adwokacka, a zarazem Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Poznaniu wykonują lub wykonywali nieformalne zlecenia pognębienia adwokat dr w postępowaniu dyscyplinarnym?
 3. czy w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej – jej pionu dyscyplinarnego – wydano polecenie wykorzystywania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej choroby nowotworowej adwokat dr, by wyeliminować ją z zawodu i przyspieszyć śmierć?
 4. czy podejmował Pan jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 5. czy wydawał Pan opinię prawną na zamówienie adwokat Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej w sprawie karnej, dotyczącej naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 6. czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszynską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w katowickim, warszawskim, wielkopolskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.

Adwokat Krzysztof Stępiński

                                                         Rzecznik Dyscyplinarny

                                                         Izby Adwokackiej

                                                         w Warszawie
Lekarska 7

                                                         00-601 Warszawa

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 

 1. czy współpracował Pan formalnie lub nieformalnie z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu                                         i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. czy Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie wykonuje nieformalne zlecenia pognębienia adwokat dr w postępowaniu dyscyplinarnym?
 3. czy w ramach Warszawskiej Izby Adwokackiej – jej pionu dyscyplinarnego wydano polecenie wykorzystywania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej choroby nowotworowej adwokat dr by wyeliminować ją z zawodu?
 4. czy podejmował Pan jakiekolwiek działania by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 5. czy wspierał Pan adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet?
 6. czy próbował Pan zataić fakt, iż prowadząc postępowanie dyscyplinarne dotyczące adwokat dr kierował się chęcią odwetu na adwokat dr za to, że wymieniona udzielała pomocy prawnej Gminie Wyznaniowej Starozakonnych w RP i samemu jej Przewodniczącemu Bolesławowi Szenicerowi?
 7. czy był Pan inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia Tajnej Rady Żydowskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie?
 8. od kiedy jest Pan członkiem Tajnej Rady Żydowskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie?
 9. czy próbował Pan zataić fakt, że prowadząc postępowanie dyscyplinarne dotyczące adwokat dr dopuszczał się Pan aktów dyskryminacji wymienionej ze względu na jej odmienna od Pańskiej religijność, konserwatywne poglądy polityczne i społeczne, słowiańską fizjonomię oraz skutecznego świadczenia mi pomocy prawnej?
 10. czy próbował Pan zataić fakt, iż prowadząc postępowania dyscyplinarne adwokat dr kierował się Pan chęcią odwetu na mojej osobie, zwłaszcza za przegrany proces Agnieszki Holland?

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

 

Powyższe pytania maja nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w katowickim, warszawskim, wielkopolskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA.

Adwokat Ewa Krasowska

                                                                       Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
Świętojerska 16

                                                                       00-202 Warszawa

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Jako redaktor tygodnika TYLKO POLSKA,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3  w zw. z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1429. wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, to jest informacji:

 1. czy współpracowała Pani formalnie lub nieformalnie z adwokat Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską w zakresie powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu i koncepcji bezprawnie przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 2. czy wiadomo Pani, by w ramach Izby Adwokackiej w Katowicach, Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, ich pionów dyscyplinarnych wydano polecenie wykorzystywania przez Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach i Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej choroby nowotworowej adwokat dr, by wyeliminować ją z zawodu?
 3. czy wydawała Pani jakiekolwiek – formalne lub nieformalne –  polecenia lub rekomendacje w ww. zakresie?
 4. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 3, proszę wskazać, czego dotyczyły ww. polecenia lub rekomendacje?
 5. czy podejmowała Pani jakiekolwiek działania, by ukryć, że koncepcja i projekt utworzenia  Zespołu Ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?
 6. czy wspierała Pani adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską w promowaniu jej jako twórczynię i autorkę projektu powołania Zespołu ds. Kobiet przy NRA według pomysłu i koncepcji przejętej od innej Adwokat dr prawa?
 7. czy zamierza Pani kontynuować członkostwo w Zespole ds. Kobiet przy NRA, mając świadomość, że utworzenie  Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej to efekt naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską praw autorskich do mojego utworu w postaci zbioru dokumentów zawierającego opis koncepcji, wzorcowy statut, wzorcowy regulamin, wzorcowe założenia programowe i wzorcowe projekty dokumentów założycielskich KOMISJI KOBIET ADWOKATÓW PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ/przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na który udzieliłem licencji innej adwokat?

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy proszę by odpowiedź na powyższe pytania została mi przesłana w formie pisemnej na adres jak w nagłówku.

Powyższe pytania mają nie tylko charakter pytań o informację publiczną, ale także charakter pytań prasowych, a to w związku z przygotowywanym przez grupę dziennikarzy śledczych tygodnika TYLKO POLSKA materiałem na temat patologii w Adwokaturze, w tym w katowickim, warszawskim, wielkopolskim samorządzie adwokackim i Naczelnej Radzie Adwokackiej. Rzeczony materiał prasowy będzie dotyczył również naruszenia przez adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską moich praw autorskich w związku z bezprawnym przejęciem projektu utworzenia Komisji Kobiet Adwokatów przy NRA i przy ORA w Warszawie.