Rodo, Polityka Prywatności i Cookies

Najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych na naszej stronie

Usilnie staramy się, aby nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz obowiązującymi standardami i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Paragraf, jak również, aby opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy. Zdajemy sobie sprawę, że to odpowiedzialność i usilnie się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Państwu kontrolę nad nimi.

Przepisy prawa, umożliwiające przetwarzane danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Paragraf. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: srajacapapuga@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Dane osób kontaktujących się z Fundacją

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.

Ujawnianie, przekazywanie, udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być:

 1. ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych – „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
 2. ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej – „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Państwu jako osobom, których dane dotyczą?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawie, www.uodo.gov.pl

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nasza strona wykorzystuje „ciasteczka” (ang. „cookies”) w celu usprawnienia jej funkcjonowania, dla Państwa wygody oraz w celach statystycznych.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe i sensytywne w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

PLIKI COOKIES

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Fundacji nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Fundacji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które zakładki strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Fundacji

Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani też nie służą śledzeniu ich nawigacji. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.